Kontakt

Výročná správa 2012

Rok 2012, ktorý sme v uplynulých dňoch bilancovali vo výročnej správe o činnosti múzea i na rozborovom stretnutí so zástupcami zriaďovateľa, bol poznačený ďalšími škrtmi v rozpočte múzea, znižovaním počtu zamestnancov, ale aj úspechmi pri získavaní grantov a realizácii dlhoročných plánov.

Po rokoch snaženia sa múzeu podarilo zriadiť konzervátorskú dielňu a od mája 2012 zamestnať na polovičný úväzok konzervátorku. Múzeum so zbierkovým fondom obsahujúcim 36 807 ks zbierkových predmetov tak má prvýkrát od svojho vzniku kvalifikovaného pracovníka na systematickú starostlivosť o spravované zbierky.

V roku 2012 prebehli i rekonštrukčné práce v prízemných priestoroch prvého stoličného domu – národnej kultúrnej pamiatky, múzeom využívaných na výstavné a kancelárske účely. Išlo o najväčšie sanačné práce za posledné roky čo do rozsahu prác i čo do finančnej náročnosti. Múzeum získalo financie na ich realizáciu z grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom. V priebehu dvoch mesiacov sa tak v budove metódou elektroosmózy vyriešil dlhodobý problém so vzlínajúcou vlhkosťou.

Obnovou prešla aj  zemskou vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi poškodená fasáda Rodného domu súrodencov Rázusovcov. V rámci sanačných prác bola fasáde domu vrátená jej pôvodnú farebnosť, a to na základe konzultácií s pamätníkmi a potomkami Martina Rázusa.

O financie na obnovu Mikulášskej mučiarne (v stavebnom i expozičnom slova zmysle) v roku 300. výročia súdu a popravy Juraja Jánošíka v Liptovskom Mikuláši sa múzeum uchádzalo cez Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007 – 2013 Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mikroprojekt rátal aj s vydaním dvojjazyčnej odbornej publikácie Jánošík – od skutočnosti k legende a stretnutiami pracovníkov partnerských múzeí (Múzea Janka Kráľa a Mestského múzea v Żywci). Projekt bol úspešný a bude realizovaný v priebehu roka 2013.

Ďalší úspešný projekt Múzea Janka Kráľa umožnil v roku 2012 realizáciu finančne náročných reštaurátorských prác na vzácnom zbierkovom predmete – svadobných šatách liptovskej zemianky z roku 1871. Zásah prebehol v špecializovaných reštaurátorských dielňach v Bratislave a financovaný bol z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V roku 2012 navštívilo stále expozície, výstavy a podujatia, ktoré Múzeum Janka Kráľa organizovalo, resp. spoluorganizovalo, 18 650 návštevníkov. Okrem piatich stálych expozícií sprístupnilo múzeum v roku 2012 návštevníkom ďalších 12 výstav, z toho 10 vo vlastných výstavných priestoroch. Najväčší výskumný a výstavný projekt roku 2012 bol venovaný nedožitej storočnici mikulášskeho rodáka MUDr. Pavla Straussa. Jeho výsledkom bola nielen výstava, ale aj publikácia Pavol Strauss – človek pre nikoho, človek pre všetkých.

Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia okrem už tradičnej májovej Noci v múzeu a stretnutí V Rázusovej uličke patril Týždeň Janka Kráľa, zorganizovaný v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej pri príležitosti 190. výročia narodenia romantického básnika Janka Kráľa. Múzeum tiež v roku 2012 nadviazalo spoluprácu s Klubom vojenskej histórie Ostrô, čoho výsledkom boli dve úspešné podujatia: februárový cyklus Oživená história a štvorhodinová outdoorová prezentácia historickej vojenskej techniky, výzbroje a výstroje pri príležitosti 67. výročia víťazstva nad fašizmom. Spolupráca s miestnym združením YMCA vyústila do série podujatí, ktorými sme si v priebehu júna pripomenuli 70. výročie najväčšieho židovského transportu z Liptovského Mikuláša. S úspechom sa stretli aj retroklubové stretnutia na starej ev. a. v. fare, v roku 2012 o histórii liptovského letoviska v Železnom a so športovohistorickou témou.

V roku 2012 Múzeum Janka Kráľa nadobudlo 235 ks zbierkových predmetov. Medzi najvzácnejšie akvizície uplynulého roka patril súbor dokumentov a fotografií z rodiny Rázusovcov, ktorý doplnil roky systematicky budovanú rázusovskú zbierku. Časť z nej bude prezentovaná na jeseň tohto roka, keď si múzeum výstavou Z tichých i búrnych chvíľ pripomenie 125. výročie narodenia Martina Rázusa.

Mgr. Zuzana Nemcová

Výročná správa Múzea Janka Kráľa za rok 2012 - Stiahnuť PDF

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.